İmar Hukuku

İmar Kanunu m.21/1 gereğince, bazı istisnalar haricinde, tüm yapılar için öncesinde yapı ruhsatı alınması zorunludur. Yapı ruhsatı verilmesi konusunda yetkili makam belediye ve valiliklerdir. Ruhsat alınan bir yapıda değişiklik yapılması halinde de yeniden ruhsat alınması kural olarak zorunludur. Yapı...