Ana Sayfa Makalelerimiz

Makalelerimiz

Kira tespit davası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 339. ve devamı maddelerinde düzenlenen konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin belirlenmesi için açılan bir dava çeşididir. Kira tespit davasının hangi koşullarda açılabileceği TBK m.344 ve m.345 dahilinde açıklanmıştır.  TBK m.345/1...
Hukuk sistemimizde ilk derece, istinaf ve temyiz mercileri olmak üzere kural olarak üç aşamalı bir yargılama benimsenmiştir. Buna göre açılan bir davada ilk derece mahkemesi tarafından nihai karar verildikten sonra şartlarının bulunması kaydıyla istinaf ve ardından temyiz kanun yollarına...
Apartman ve sitelerde kat maliklerinin temel borçlarından birisi de ortak gider ve avans ödenmesi ile ilgilidir. Bağımsız bölüm sahiplerinin ortak gider ve avans ödeme yükümlülüğü uygulamada genel olarak “aidat” kavramı ile ifade edilmektedir. Apartman ve sitelerde bağımsız bölüm sahiplerinin birlikte...
İşletme projesi, kat mülkiyeti hukukuna tabi olan taşınmazlarda tahmini olarak bir yıllık gelir ve giderin belirlendiği bütçedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesinde işletme projesinin hazırlanmasına ve içeriğine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. İşletme projesini kat malikleri kurulu veya yönetici hazırlayabilir....
Mirastan mal kaçırma sebebiyle açılan tapu iptal ve tescil davalarına uygulamada sıklıkla rastlamaktayız.  Miras bırakan kişi vefat ettikten sonra mal varlığının mirasçılarından bir kısmına veya üçüncü kişilere ait olmasını isteyebilir. Ya da miras bırakan mal varlığının mirasçılarından bazılarına kalmamasını isteyebilir....
İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası Nedir?  Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının kiralanan taşınmazdan tahliye edilebilme nedenlerinden birisi de kiracının kira bedelini ödemesi gereken tarihte ödememeyi (geciktirmeyi) alışkanlık edinmesi durumudur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.352/2 kapsamında iki haklı...
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı apartman ve sitelerde yapılan olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu (veya temsilciler kurulu) toplantılarının hangi sayı ile toplanacağı ve hangi çoğunlukla karar alınacağı merak edilen konulardan birisidir. Bu konuya ilişkin olarak Kat Mülkiyeti...
Apartman ve sitelerde toplantı tarihleri, ortak giderler, alınan kararlar vs. konularla ilgili kat maliklerine nasıl bildirimde bulunulması gerektiği sıklıkla sorulmaktadır. Örneğin apartmanda yapılacak olan toplantıya kat malikleri nasıl davet edilecektir? Ya da kat malikleri kurulunda alınan kararlar toplantıya katılmayan...
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3. maddesine göre kat mülkiyeti, arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet çeşididir.  En basit örneğiyle apartman daireleri üzerindeki mülkiyet türü genel olarak kat mülkiyetidir.  Kat mülkiyeti, kanunda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla,...
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri tarafından yapılabilecek toplantılar olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  Olağan kat malikleri kurulu toplantısı yılda en az bir defa yönetim planında belirtilen tarihte, yönetim planında olağan kat malikleri...