Ana Sayfa Makalelerimiz

Makalelerimiz

Kat Mülkiyeti Hukuku Nedir? Kat mülkiyeti hukuku; kat mülkiyetinin tanımı, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin nasıl kurulacağı, kat mülkiyetinde bağımsız bölüm maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, yönetici ve yönetim kurulunun hakları ve yükümlülükleri, denetçinin hakları ve yükümlülükleri, kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların...
Konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmelerinde kira süresinin sona ermesi ile kira ilişkisi sonlanmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 347. maddesinde bu konu ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre;  Belirli süreli olarak yapılan konut ve çatılı işyeri...
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uygulamada inşaat yapımında yaygın olarak kullanılan bir sözleşme türüdür.  Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri ile yüklenici arasında düzenleme şeklinde Noterde yapılmaktadır.  Taraflar yapacakları sözleşme kapsamında inşaatın yapımına ne zaman başlanacağı, inşaatın ne zaman tamamlanarak...
Kiracı ile kiraya veren arasında kira sözleşmesi süresince çeşitli nedenlerle birtakım sorunlar yaşanabilir.  Taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıklara bazı hallerde kiraya veren taraf sebebiyet vermekte bazen de sorun kiracıdan kaynaklanmaktadır.  Bu yazımızda kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracının en kolay...
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi tarafın inşaat yapılacak taşınmazın bir kısmını yükleniciye devretmesi karşılığında yüklenicinin arsa sahibine ait taşınmazda bağımsız bölümler yapmayı üstlendiği iki tipli karma bir sözleşme türüdür.  Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin klasik eser sözleşmesinden farkı...
Kira tespit davası konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmelerde kira bedelinin belirlenmesi amacıyla kiracı veya kiraya veren tarafından açılan bir dava türüdür.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. ve devamı maddelerinde kira tespit davasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre kira...
Kira sözleşmelerinde kira bedelinin kararlaştırıldığı şekilde ve süresi içerisinde ödenmesi kiracının en önemli yükümlülüğüdür. Ancak bazı hallerde kiracı taraf çeşitli nedenlerle sözleşmede belirlenen kira bedelini ödememekte veya eksik ödemektedir. Bu halde kiracı taraf kiralanan taşınmazı kullanmayı devam etmesine karşılık kira...
Kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarında uygulamada sıklıkla kiraya veren tarafın öncelikle noter aracılığıyla kiracıya ihtar gönderdiği görülmektedir. Kiracı da kendisine gönderilen ihtara karşılık genellikle aynı usulle ihtar çekerek cevap vermektedir.  Taraflar arasındaki bu ihtarlaşma süreci sonunda bazı hallerde taraflar arasındaki uyuşmazlık...
Kiracı Tahliyesi Davası Nedir? Kiracı tahliyesi davası, kiraya veren ile kiracı arasında akdedilen kira sözleşmesini kanunda belirtilen sebeplerle sonlandırmak amacıyla kiraya veren tarafından açılan davadır. Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar kapsamında taraflarca en çok açılan davanın da kiracı tahliyesi davaları olduğunu söyleyebiliriz. Kiracı...
Boşanma Avukatı Ücretleri 2024 Yılı Ankara Boşanma süreçleri, duygusal ve hukuki zorlukları ile hayatınızda önemli bir dönemi temsil eder. Bu süreçte, alanında uzman bir avukat ile çalışmak, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Ankara'da boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatların 2024...