Kira Hukuku

Apartman ve sitelerin olağan işlerinin görülebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için yönetici veya yönetim kurulu tarafından aidat toplanması bir zorunluluktur. Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olan taşınmazlarda emredici kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim planında aksi kararlaştırılmadıkça tüm kat malikleri ortak...
Kira tespit davası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 339. ve devamı maddelerinde düzenlenen konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin belirlenmesi için açılan bir dava çeşididir. Kira tespit davasının hangi koşullarda açılabileceği TBK m.344 ve m.345 dahilinde açıklanmıştır.  TBK m.345/1...
Hukuk sistemimizde ilk derece, istinaf ve temyiz mercileri olmak üzere kural olarak üç aşamalı bir yargılama benimsenmiştir. Buna göre açılan bir davada ilk derece mahkemesi tarafından nihai karar verildikten sonra şartlarının bulunması kaydıyla istinaf ve ardından temyiz kanun yollarına...
İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası Nedir?  Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının kiralanan taşınmazdan tahliye edilebilme nedenlerinden birisi de kiracının kira bedelini ödemesi gereken tarihte ödememeyi (geciktirmeyi) alışkanlık edinmesi durumudur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.352/2 kapsamında iki haklı...
Uygulamada görüldüğü üzere konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmeleri genellikle 1 yıl süreli olarak yapılmaktadır. Yapılan sözleşmede kararlaştırılan sürenin sona ermesi ile birlikte kira ilişkisinin de sona erip ermeyeceği sıklıkla sorulan sorulardan birisidir.  Burada öncelikle kira...
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 18/B maddesi ile 01.09.2023 tarihi itibariyle kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir.  Dolayısıyla halihazırda kiracı ile kiraya veren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda doğrudan dava açılması mümkün değildir. 6325 sayılı...
Konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmelerinde kira süresinin sona ermesi ile kira ilişkisi sonlanmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 347. maddesinde bu konu ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre;  Belirli süreli olarak yapılan konut ve çatılı işyeri...
Kiracı ile kiraya veren arasında kira sözleşmesi süresince çeşitli nedenlerle birtakım sorunlar yaşanabilir.  Taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıklara bazı hallerde kiraya veren taraf sebebiyet vermekte bazen de sorun kiracıdan kaynaklanmaktadır.  Bu yazımızda kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracının en kolay...
Kira tespit davası konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmelerde kira bedelinin belirlenmesi amacıyla kiracı veya kiraya veren tarafından açılan bir dava türüdür.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. ve devamı maddelerinde kira tespit davasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre kira...
Kira sözleşmelerinde kira bedelinin kararlaştırıldığı şekilde ve süresi içerisinde ödenmesi kiracının en önemli yükümlülüğüdür. Ancak bazı hallerde kiracı taraf çeşitli nedenlerle sözleşmede belirlenen kira bedelini ödememekte veya eksik ödemektedir. Bu halde kiracı taraf kiralanan taşınmazı kullanmayı devam etmesine karşılık kira...