Kira Hukuku

Kiracı ile ev sahibi arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda taraflar genellikle kira avukatına başvurarak sorunlarının çözümü için bir yol arayışında olmaktadır. Ankara kira avukatı Oktay Altunkaya (Ankara'da Avukat) olarak kira hukukundan ve bu alandaki davalarla ilgili bilgilendirmede bulunacağım. Ankara Kira Avukatları Ankara...
Uygulamada görüldüğü üzere konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmeleri genellikle 1 yıl süreli olarak yapılmaktadır. Yapılan sözleşmede kararlaştırılan sürenin sona ermesi ile birlikte kira ilişkisinin de sona erip ermeyeceği sıklıkla sorulan sorulardan birisidir.  Burada öncelikle kira...
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 18/B maddesi ile 01.09.2023 tarihi itibariyle kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir.  Dolayısıyla halihazırda kiracı ile kiraya veren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda doğrudan dava açılması mümkün değildir. İlgili sayfa:...
Konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmelerinde kira süresinin sona ermesi ile kira ilişkisi sonlanmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 347. maddesinde bu konu ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre;  Belirli süreli olarak yapılan konut ve çatılı işyeri...
Kiracı ile kiraya veren arasında kira sözleşmesi süresince çeşitli nedenlerle birtakım sorunlar yaşanabilir.  Taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıklara bazı hallerde kiraya veren taraf sebebiyet vermekte bazen de sorun kiracıdan kaynaklanmaktadır.  Bu yazımızda kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracının en kolay...
Kira tespit davası konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmelerde kira bedelinin belirlenmesi amacıyla kiracı veya kiraya veren tarafından açılan bir dava türüdür.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. ve devamı maddelerinde kira tespit davasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre kira...
Kira sözleşmelerinde kira bedelinin kararlaştırıldığı şekilde ve süresi içerisinde ödenmesi kiracının en önemli yükümlülüğüdür. Ancak bazı hallerde kiracı taraf çeşitli nedenlerle sözleşmede belirlenen kira bedelini ödememekte veya eksik ödemektedir. Bu halde kiracı taraf kiralanan taşınmazı kullanmayı devam etmesine karşılık kira...
Kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarında uygulamada sıklıkla kiraya veren tarafın öncelikle noter aracılığıyla kiracıya ihtar gönderdiği görülmektedir. Kiracı da kendisine gönderilen ihtara karşılık genellikle aynı usulle ihtar çekerek cevap vermektedir.  Taraflar arasındaki bu ihtarlaşma süreci sonunda bazı hallerde taraflar arasındaki uyuşmazlık...
Kiracı Tahliyesi Davası Nedir? Kiracı tahliyesi davası, kiraya veren ile kiracı arasında akdedilen kira sözleşmesini kanunda belirtilen sebeplerle sonlandırmak amacıyla kiraya veren tarafından açılan davadır. Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar kapsamında taraflarca en çok açılan davanın da kiracı tahliyesi davaları olduğunu söyleyebiliriz. Kiracı...
Ülkemizde son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, kira fiyatlarının olağan dışı şekilde artış göstermesi, paranın alım gücünün düşmesi ve konut kira artış oranlarının yüzde yirmi beş ile sınırlandırılması nedenleriyle halihazırda devam eden birçok kira sözleşmesinde kira bedelleri emsallerine göre oldukça...