Kira Hukuku

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 18/B maddesi ile 01.09.2023 tarihi itibariyle kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre kişiler artık kira ilişkisinden doğan anlaşmazlıklar sebebiyle kural olarak doğrudan dava yoluna başvuramayacaktır. Ankara...
Kira sözleşmesini sonlandırma sebeplerinden birisi de kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması halidir. Türk Borçlar Kanunu m.352/3 uyarınca söz konusu tahliye nedeni düzenlenmiştir. Ankara avukat Buna göre kiracının kendine ait bir konutu varsa...
Nispilik ilkesi uyarınca taraflar arasından yapılan bir sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler sadece o sözleşmenin tarafları açısından sonuç doğurur. Bir başka deyişle, taraflar yaptıkları sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri kural olarak üçüncü kişilere karşı ileri süremez.  Kira sözleşmelerinde belirtilen hak...
Tahliye Davasında Muvazaalı Satış Yapıldığı İddiası Dinlenir Mi? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. ve devamı maddeleri uyarınca konut ve çatılı işyeri kiralarında taraflar arasındaki kira ilişkisini sona erdirme sebepleri sınırlı olarak belirtilmiştir. Buna göre kiraya veren kanunda belirtilmeyen bir...
Alt Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmeleri; kiraya verenin sözleşme konusu kiralananın kullanımını kiracıya sözleşme süresince hazır ettiği, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemesi gereken tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.  Kiracı tarafın kiralananı bir başka kimseye kiraya vermek istemesi halinde...
Kiracının Evi Göstermesi Zorunlu Mudur? Kira sözleşmesi kapsamında kiracının borçlarından birisi de Türk Borçlar Kanunu m.319’da düzenlenen kiralananın gösterilmesine katlanılmasına ilişkindir. Uygulamada özellikle konut kiralarında; kiraya verenin, kiralanan evin gösterilmesi talebinin ardından taraflar arasında uyuşmazlıklar yaşandığı görülmektedir.  TBK m.319/2-3 gereğince; “Kiracı,...
1.Giriş Kira sözleşmelerinde kiracının en önemli yükümlülüklerinden birisi de kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme ile ilgilidir. Kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu; kiracının kiralanana zarar vermemesi, kiralananın sözleşmede kararlaştırılan amacına uygun ve itinalı kullanımı, kiracının kiraya...
Kiracı Ölürse Kira Sözleşmesi Ne Olur? Kiracının ölümü halinde taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin ne olacağı merak edilen konulardan birisidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 333. ve 356. maddelerinde kiracının ölümü halinde kira ilişkisinin sona erip ermeyeceği hakkında düzenlemelere yer...
Kiracı Erken Çıkarsa Depozito Alabilir Mi? Kiracının kiralananı haklı bir neden olmaksızın erken tahliye edebilmesi elbette mümkündür. Ancak erken tahliye halinde kiracının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri makul bir süre daha devam edecektir. Bu konuda en çok sorulardan birisi de erken tahliye...
Kiracı Evden veya İşyerinden Çıkmadan Kaç Gün Önce Haber Vermelidir?Kira ilişkisi kapsamında kiracının yükümlülüklerinden birisi de sözleşmeyi sonlandırmadan belirli bir süre önce fesih iradesini kiraya verene bilmesi ile ilgilidir. Kiracının evden/işyerinden çıkmadan ne kadar bir süre önceden bildirimde bulunması...