Kiracı Tahliyesi Davası Ankara

Kiracı Tahliyesi Davası Ankara
Ankara Kiracı Tahliyesi Davası

Kiracı Tahliyesi Davası Nedir?

Kiracı tahliyesi davası, kiraya veren ile kiracı arasında akdedilen kira sözleşmesini kanunda belirtilen sebeplerle sonlandırmak amacıyla kiraya veren tarafından açılan davadır.

Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar kapsamında taraflarca en çok açılan davanın da kiracı tahliyesi davaları olduğunu söyleyebiliriz.

Kiracı Tahliye Nedenleri Nelerdir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda kiracı tahliyesi nedenleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Kiraya veren taraf sadece kanunda düzenlenen tahliye sebeplerine dayanarak kiracı tahliyesi davası açabilecektir. 

Kira bedelinin veya aidatın ödenmemesi, kira bedelinin geç ödenmesi, kiracının özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunması, kiracının kiralanana veya komşulara zarar vermesi, kiracının kiraya verene karşı suç işlemesi, kiraya verenin kiralanan taşınmaza ihtiyacının olması, kiracının yazılı tahliye taahhüdünde bulunması, kiracının aynı ilçe belediyesi sınırları içerisinde benzer bir başka konutunun olması, kira sözleşmesinde on uzama yılının sona ermesi durumu konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye nedenlerinden bazılarıdır. 

Kiracı Tahliye Avukatı Nedir?

Mevzuatımızda kiracı tahliye avukatı veya kira avukatı şeklinde bir unvan bulunmamaktadır. Ancak uygulamada kira hukuku alanında çalışan, bu alanda uzmanlaşmış avukatlar için “kiracı tahliye avukatı” veya “kira avukatı” gibi tanımlamalar kullanıldığı görülmektedir.

Kiracı İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 

Kiracı tahliyesi davaları, kira tespit davası, kira uyarlama davası, kira alacağı davası, kira sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davaları kira hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıklardır.

Kira sözleşmelerinden doğan iş ve uyuşmazlıklarda kişilerin olası hak kayıpları ile karşılaşmamak adına kira hukuku alanında çalışan uzman bir avukattan yardım almaları faydalı olacaktır. 

Kiracı Ev Sahibi Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmelerinden doğan davalarda genel anlamda Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Buna göre kiracı tahliyesi davasının Sulh Hukuk Mahkemelerinde görüleceğini söyleyebiliriz. 

Ancak İcra ve İflas Kanunu dahilinde öngörülen özel usullerde tahliye davalarının İcra Hukuk Mahkemesinde de görülebileceğini belirtelim.

Kira Davalarında Arabuluculuk Şartı Var Mıdır?

Evet. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 18/B maddesi ile 01.09.2023 tarihi itibariyle kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir.

Tahliye Davası Masrafı Ne Kadar?

2024 yılı için kiracı tahliye davası açılması ve dava sürecinde yapılan masraflar ortalama olarak toplamda 2000 TL-10.000 TL aralığında değişmektedir. 

Dava sürecinde yapılan masraflara harç giderleri, tebligat giderleri, keşif ve bilirkişi incelemesi giderleri örnek olarak verilebilir.

Sorunlu Kiracı En Kolay Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının en kolay nasıl tahliye edileceği sorusunun cevabı somut olaya göre değişecektir. Bu nedenle her somut olay için ayrı inceleme yapılmalıdır. 

Mevzuatımızda düzenlenen tahliye nedenlerine göre bir değerlendirme yapmamız gerekirse; kira bedelinin ödenmemesi ve kiracı tarafından yazılı tahliye taahhüdünde bulunulması hallerinde kiracının daha hızlı bir şekilde tahliye edilebileceğini belirtelim. 

Tahliye Davası İlk Duruşmada Sonuçlanır Mı? 

Tahliye davası somut dosyanın durumuna göre ilk duruşmada sonuçlanabileceği gibi üçüncü veya dördüncü duruşmada da sonuçlanabilecektir. Bu durum tamamen somut davaya göre değişecektir. 

Davanın karar aşamasına gelmesi halinde hakimin ilk duruşmada dosyayı sonuçlandırmasına engel bir durum yoktur.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tahliye davasının sonuçlanma süresi davanın açıldığı şehire, davanın görüldüğü mahkemeye, somut olayın özelliklerine, tarafların sayısına, tarafların kanun yollarına başvurma hakkının olup olmadığına göre değişecektir. Buna göre tahliye davası ortalama 3 ay ile 2 yıl arasında sonuçlanacaktır.

Kiracı Tahliye Davası Sırasında Evi Boşalttı. Ne Yapmalıyım?

Tahliye davası devam ederken kiracı kiralanan taşınmazı boşaltırsa dava kendiliğinden sona ermeyecektir. Kiracının dava sırasında evi boşaltması halinde hakim kiraya verenin tahliye talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığı kararı verecektir.

Ayrıca kiraya veren taraf yargılama masraflarını iade alabilmek için davayı sürdürerek dava açılış tarihi itibariyle haklılığını ispat etmelidir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diyerek Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Türk Borçlar Kanununun 350. ve 351. maddesinde kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kiralanan taşınmaza ihtiyacı olması durumunda süresi içerisinde dava açmak suretiyle kiracıyı çıkarabileceği belirtilmiştir. 

Ancak belirtmemiz gerekirse; kiraya veren tarafın kiralanan taşınmaza olan ihtiyacı zorunlu, sürekli, gerçek ve samimi olmalıdır. 

Kiracı Tahliye Davasını Kazanırsa Ne Olur?

Kiraya veren tarafından açılan tahliye davasının reddedilmesi durumunda kiracı kiralanan taşınmazı kullanmaya devam edecektir. Ayrıca kiracı tahliyesi davasında yapılan yargılama giderleri de kiraya veren tarafa yükletilecektir.

Ev Sahibi Kiracı Arasındaki Anlaşmazlıklarda Avukat Ücreti Ne Kadar?

Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda avukatlık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamak kaydıyla taraflarca serbestçe belirlenebilecektir. 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2024 yılı için Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen kira davaları için avukatlık ücreti 10.700 TL’nin, İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen kira davaları için avukatlık ücreti 6.800 TL’nin altında olamayacaktır. 

Ankara Barosunun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre kira davaları için avukatlık ücreti 28.850 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin yüzde on altısı olarak belirlenmiştir.

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ücretini Kim Öder?

Kiralananın tahliyesi davasında belirlenen avukatlık ücretini iş sahibi yani müvekkil ödeyecektir. 

Dava sonunda verilen kararla hükmedilen karşı tarafın ödemesi gereken avukatlık ücreti de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.164 uyarınca avukata ait olacaktır. 

Örneğin tarafların kiracı tahliyesi davası için 20.000 TL avukatlık ücreti belirlediğini varsayalım. Bu halde iş sahibi ile avukat arasında kararlaştırılan bu vekalet ücretini iş sahibi (müvekkil) ödeyecektir. Açılan davanın sonunda karşı taraf aleyhine hükmedilen maktu 10.700 TL vekalet ücreti de avukata ödenecektir. 

10 Yılı Dolduran Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Türk Borçlar Kanununun 347. maddesi kapsamında konut ve çatılı işyeri kiralarında taraflar arasında yapılan sözleşmede on uzama yılının sona ermesi halinde kiraya veren kira döneminin bitiminden en az üç ay önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla kira sözleşmesini sonlandırabilecektir. 

Pratik bir bilgi olarak belirtmemiz gerekirse; konut niteliğindeki bir taşınmaz hakkında bir yıl süreli olarak yapılan kira sözleşmesi en erken onikinci kira yılının sonunda kiraya veren tarafından TBK m.347 uyarınca sonlandırılabilecektir.

TBK m.347 uyarınca kiraya veren tarafından açılan kiracı tahliyesi davalarının sonuçlanma süresi davanın açıldığı şehire, mahkemeye, dosyanın ve davanın özelliklerine göre değişecektir. Dolayısıyla net bir süre verebilmek mümkün değildir. 

Ankara ili için örnek vermemiz gerekirse, söz konusu davanın görüldüğü mahkemeye ve dosyanın özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 4 ay ile 1,5 yıl aralığında bir sürede ilk derece mahkemesi yargılaması sonuçlanacaktır.

Ev Sahibi Ben Oturacağım Diyerek Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Uygulamada görüldüğü üzere kiraya veren taraf genellikle kendisinin veya ailesinin kiralanan taşınmaza ihtiyacı olduğunu beyan ederek kiracının taşınmazı tahliye etmesini talep etmektedir. 

İhtiyaç sebebiyle açılan tahliye davalarının ortalama 1-2 yıl aralığında sonuçlandığını göz önünde bulundurarak kiracının da bu süre içerisinde çıkarılabileceğini söyleyebiliriz.

Kiracıya Kaç Gün Önceden İhtar Çekilir?

Kiracıya gönderilen ihtarın konusuna göre bu sorunun cevabı değişecektir. Örneğin kira sözleşmesinde on yıllık üzama süresinin sona ermesi sebebiyle kiraya veren tarafından gönderilen ihtarname kira döneminin bitiminden en az üç ay öncesinde kiracıya ulaşmalıdır.

Ya da taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinde sözleşme sonlandırılmadan en az bir ay öncesinde yazılı bildirimde bulunulacağına dair bir madde varsa kiraya veren taraf kira süresi bitiminden en az bir ay öncesinde kiracıya ihtarı usulüne uygun olarak ulaştırmalıdır.

Ev Sahibi İhtar Çektikten Sonra Ne Olur?

Uygulamada sıklıkla görüldüğü üzere kira sözleşmelerinden doğan bir uyuşmazlık olması durumunda kiraya veren taraf öncelikle kiracıya noter aracılığıyla ihtarname göndermektedir. 

Kiraya veren kiralananın satılması, kira bedelinin ödenmemesi, tahliye bildiriminde bulunulması, kanuni ihtar şartının yerine getirilmesi vs. sebeplerle kiracıya ihtar gönderebilir. 

Somut durum özelinde ev sahibi tarafından gönderilen ihtarın konusunun ne olduğuna göre sürecin ne şekilde devam edeceği öngörülebilir. Bu nedenle kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda kira hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınması yararlı olacaktır.

İhtar Çekilen Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?

Kiracının kendisine ihtar gönderilmesine rağmen kiralanandan çıkmaması halinde kiraya veren taraf dava veya icra yollarına başvurarak hukuki süreç başlatabilecektir.

Mahkeme Tahliye Kararı Verirse Ne Olur?

İlgili mahkeme tarafından kiraya verenin davası kabul edilerek kiralanan taşınmazın tahliyesine karar verilmesi halinde öncelikle verilen kararın kesin niteliğinde olup olmadığı incelenmelidir. Karar kesin nitelikteyse kiracı tarafından taşınmazın tahliye edilmesi gerekir. 

Ancak mahkeme tarafından verilen karar kesin nitelikte değilse kiracı tarafından istinaf ve/veya temyiz kanun yoluna başvurulup başvurulmamasına göre sürecin akıbeti değişkenlik gösterecektir. 

Tahliye Kararından Sonra Kiracı Ne Kadar Sürede Evi Boşaltmalıdır?

Mahkeme tarafından verilen tahliye kararının ardından kiracı istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurup ilgili İcra Hukuk Mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı almışsa tahliye kararı kesinleşinceye kadar kiralananı kullanabilecektir. 

Ancak kiracı tarafından kanun yollarına başvurulup icranın geri bırakılması kararı alınmamışsa veya tahliye kararı kesin nitelikteyse kiracının taşınmazı 7 ile 10 gün arasında boşaltması gerekmektedir.

Tahliye Kararına Rağmen Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?

Mahkeme tarafından verilen tahliye kararına rağmen kiracı taşınmazdan çıkmazsa kiraya veren icra aracılığıyla cebren kiralananın tahliye edilmesini sağlayabilir.

Kiracı Tahliye Kararını İstinaf/Temyiz Ederse Ne Olur?

Kiracının ilk derece mahkemesi tarafından verilen tahliye kararını istinaf veya temyiz etmesi halinde kiralananın tahliyesine yönelik verilen karar üst mahkemelerce yeniden incelenecektir. 

Bu halde Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay ilgili daireleri tarafından kiracı hakkında verilen tahliye kararı kaldırılabileceği gibi ilk derece mahkemesinin kararı doğru da bulunabilecektir.

Tahliye Davasında İstinafta/Temyize Başvurulması Tahliyeyi Durdurur Mu?

Tahliye kararlarının istinaf veya temyiz edilmesi kararın icrasını durdurmayacaktır. 

Tahliye Kararı Nasıl Durdurulur?

Kiracı üç aylık kira bedelini icra dosyasına teminat olarak yatırıp icra dairesinden mehil vesikası aldıktan sonra ilgili İcra Hukuk Mahkemesine icranın geriye bırakılması kararı verilmesi için başvurarak tahliye işlemlerinin istinaf ve/veya temyiz yollarının sonuçlanması aşamasına kadar durdurulmasını sağlayabilecektir.

Tahliye Kararı Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Kiralanan taşınmazın tahliyesine yönelik verilen kararın ardından sürecin nasıl işleyeceği merak edilen konulardan birisidir. Tahliye kararı sonrası süreç kararın hangi mahkeme tarafından verildiğine ve karara karşı istinaf veya temyiz kanun yolunun açık olup olmamasına göre değişkenlik gösterecektir. 

Bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunduğumuz yazımızı https://www.avoktayaltunkaya.com/kiralanan-tasinmazin-tahliyesine-karar-verildikten-sonraki-surec-nasil-isler/ adresi üzerinden okuyabilirsiniz.

Kiracıyı Çıkarmanın En Kolay Yolu Nedir?

Kiracıyı çıkarmanın en kolay yolu her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilerek belirlenmelidir. Bu anlamda bu sorunun tek bir cevabı yoktur. 

Ancak kira bedelinin ödenmemesi, kiracı tarafından yazılı tahliye taahhüdünde bulunulması ve kira sözleşmesinde on uzama yılının sona ermesi hallerinde kiracının daha pratik bir şekilde tahliye edilebileceğini söyleyebiliriz. 

5 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Mümkün Müdür?

Hayır. Sadece kira süresinin beş yılı geçmesi sebebiyle kiracının tahliye edilebilmesi mümkün değildir.

Satış Nedeniyle Kiracının Tahliyesi Mümkün Müdür?

Kiralanan taşınmazın satılması kiracının tahliyesi sebebi değildir. Bu nedenle taşınmazın satılması halinde kira sözleşmesi aynı şartlarla yeni malik ve kiracı arasında devam edecektir. 

Ancak TBK m.351 kapsamında yeni malikin kiralanan taşınmaza ihtiyacının bulunması halinde tahliye davası açılabilmesi için süre yönünden birtakım kolaylıklar sağlanmıştır. 

Tahliye Taahhütnamesi İle Açılan Tahliye Davası Kaç Ay Sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile açılan kiracı tahliyesi davalarının ilk derece mahkemesi aşaması ortalama 3 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanmaktadır. 

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Şartlarda Geçerli Olur?

Kısaca tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından bahsetmemiz gerekirse:

-Kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerlilik arz etmesi için öncelikle kiralanan konut veya çatılı işyeri niteliğine haiz olmalıdır. 

-Tahliye taahhüdü kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından verilmelidir. 

-Tahliye taahhüdü yazılı olarak düzenlenmelidir.

-Tahliye taahhüdü kiracının belirli bir tarihte kiralananı tahliye edeceği beyanını içermelidir. 

-Kiracı yazılı tahliye taahhütnamesini kiralananı teslim aldıktan sonra vermelidir. 

TBK m.352/1 tahliye taahhüdünü dayanarak kiracı tahliyesi davası açmak isteyen kiraya verenlerin uzman bir kira avukatı ile beraber hareket etmesi ilerleyen süreçte olası hak kayıplarının meydana gelmemesi adına önemlidir.

Tahliye Taahhütnamesi Varsa Kiracı Çıkmak Zorunda Mı?

Kiracı tarafından düzenlenen yazılı tahliye taahhüdü geçerli ise kiracının tahliye taahhüdünde bulunduğu tarihte çıkması gerekir.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi İmzalamak Zorunda Mıdır?

Kiracının tahliye taahhütnamesi imzalaması gibi bir zorunluluk kesinlikle söz konusu değildir. Kiracı kendi iradesi doğrultusunda tahliye taahhüdü düzenleyip kiraya verene veya temsilcisine teslim etmektedir. 

Kira sözleşmesi yapılabilmesi için kiracı tarafından tahliye taahhütnamesi imzalanmasının zorunlu olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Var Ancak Kiracı Çıkmıyor. Ne Yapmalıyım?

Kiracı tahliye taahhüdünde bulunmasına rağmen belirtilen tarihte kiralananı tahliye etmemişse kiraya veren taraf bir aylık süre içerisinde icra veya dava yoluna başvurarak kiracının tahliyesini sağlayabilir.

Ev Sahibi Noterden İhtar Çekerse Kiracı Ne Yapmalıdır?

Ev sahibinin kiracıya ihtar göndermesi halinde ilk önce ihtarnamenin konusunun tespit edilmesi gerekir. İhtarnamenin içeriğine göre kiracı tarafın kendisine gönderilen ihtara cevap vermesi veya başkaca hukuki yollara başvurması gerekebilir. Bu konuda kişilerin uzman bir kira avukatından yardım almaları faydalı olacaktır.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç Nasıl İşler?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kiraya veren tarafından kiracıya çeşitli sebeplerle ihtar gönderilebilir. Ancak uygulamada görüldüğü üzere tahliye talebi ile kiracıya gönderilen ihtarın sonuçsuz kalması halinde kiraya veren tarafından dava açılmaktadır. 

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davasında İhtar Şartı Var Mı?

TBK m.350 uyarınca açılacak olan ihtiyaç sebebiyle tahliye davasında dava açılmadan önce kiracıya ihtar gönderme zorunluluğu yoktur. 

Ancak yapılan kira sözleşmesinde; sözleşme sonlandırılmadan belirli bir süre önce diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulacağına ilişkin bir kayıt varsa dava açmadan önce kiracıya ihtar gönderilmesi gerektiğini belirten Yüksek Mahkeme kararları mevcuttur. 

Buna göre dava açmadan önce taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin incelenmesinde yarar vardır.

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Açma Süresi Nedir?

TBK m.350 gereğince ihtiyaç sebebiyle tahliye davası kira sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmışsa kira süresinin sonundan itibaren 1 aylık süre içerisinde açılmalıdır. 

Ayrıca TBK m.353 gereğince kiraya veren tarafından en geç dava açılması gereken süre içerisinde kiracıya yazılı olarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılacağı bildirilirse dava açma süresi bir kira yılı uzayacaktır.

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Açma Şartları Nelerdir?

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açma şartları TBK m.350 kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre;

1-) Kiraya verenin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kiralanan taşınmaza ihtiyacı olmalıdır. 

2-) Bu gereksinim gerçek, zorunlu, samimi ve sürekli olmalıdır.

3-) Kira sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmışsa kira süresinin sonundan itibaren 1 aylık süre içerisinde dava açılmalıdır. 

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İhtiyaç sebebiyle açılan tahliye davaları ilk derece mahkemesinde ortalama 3 veya 4 duruşmada sonuçlanmaktadır. Buna göre davada ortalama 1-1,5 yıl içerisinde karar verilebileceğini söyleyebiliriz.

Yeni Malik Kiracıyı Nasıl Tahliye Eder?

Yeni malikin kiracıyı tahliye etmek istemesi halinde tahliye nedenleri yönünden diğer kiraya verenlerden farklı bir uygulama söz konusu değildir. Türk Borçlar Kanununda düzenlenen tahliye nedenleri ile yeni malikte dava açabilecektir. 

Yeni Malikin Açacağı İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davasında 6 Aylık Süre Ne Zaman Başlar?

Yeni malikin TBK m.351 gereğince açacağı tahliye davasında altı aylık süre taşınmazı satın alma tarihinden itibaren başlar.

Yeni Malik Kiracıya 6 Aylık Süre Vermek Zorunda Mıdır?

Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmak için kiracıya altı aylık süre verme zorunluluğu yoktur. Yeni malik kiracıya herhangi bir ihtar göndermeksizin kira sözleşmesi uyarınca kira süresi sonunda da dava açabilir.

Kirayı Geç Yatırmak Tahliye Sebebi Midir?

Kiracı kira bedelini tam olarak ve zamanında ödemelidir. Kiracının kira bedelini ödemeyi geciktirmesi sebebiyle kiraya veren tarafından kira süresi içerisinde kiracıya en az iki defa haklı ihtar gönderilmişse TBK m.352/2 uyarınca tahliye davası açılarak kira sözleşmesi feshedebilir.

Kiracı 3 Aydır Kira Ödemiyor. Ne Yapmalıyım?

Kiracının kira bedelini ödememesi halinde tahliye talepli olarak icra takibi başlatılabileceği gibi doğrudan alacak ve tahliye davası da açılabilir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kira bedelinin ödenmemesi TBK m.315 kapsamında bir tahliye nedeni olarak düzenlenmiştir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya veren kiracıya en az otuz gün süre vererek kira bedelini ödemesini aksi halde tahliye talebinde bulunacağını yazılı olarak ihtar etmelidir. 

Buna rağmen kiracı verilen süre sonunda kira bedelini tam olarak ödemezse icra veya dava yoluyla kiralananın tahliyesi sağlanabilir. 

Birikmiş Kira Alacağı İçin Tahliye Talepli İcra Takibi Yapılabilir Mi?

Kiracının kira borcunun bulunması durumunda İcra ve İflas Kanunu m.269 ve devamı maddeleri uyarınca kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi usulü ile kiraya veren tarafından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılabilecektir.

Bir Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira süresinin sona ermesi tahliye nedeni değildir. Kiracı tarafından kira sözleşmesi süresi içerisinde bildirimde bulunularak feshedilmemişse sözleşme bir yıl uzamış sayılır. Ancak adi kiralarda bir yıllık kira süresinin sona ermesi ile sözleşme sona erecektir.

Kira Süresinin Sona Ermesi Tahliye Nedeni Midir?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira süresinin sona ermesi kiraya veren taraf için kural olarak tahliye nedeni değildir. TBK m.347 uyarınca kiracı sözleşme süresi bitiminden en az 15 gün öncesinde kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir. 

Ancak kiraya veren taraf en az üç ay öncesinde yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla kira sözleşmesinde on yıllık uzama süresini takip eden kira yılının sonunda kiracıya tahliye davası açabilir. 

Bir Yıllık Kira Sözleşmesi Uzarsa Sözleşme Belirsiz Süreliye Dönüşür Mü?

Yargıtay’ın yerleşik uygulaması doğrultusunda taraflar arasında yapılan bir yıl belirli süreli kira sözleşmesi kira süresinin sona ermesine bağlı olarak uzamışsa sözleşme belirsiz süreli hale dönüşmeyecektir. Kira sözleşmesi belirli süreli olarak varlığını sürdürecektir.

Ev Sahibine Hakaret Eden Kiracıya Tahliye Davası Açılabilir Mi?

Kiracının ev sahibine hakaret etmesi halinde kiraya veren tarafından suç duyurusunda bulunulabileceği gibi Türk Borçlar Kanununun 316. maddesine göre tahliye davası da açılabilecektir.

Kişilerin kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda olası hak kayıpları ile karşılaşmamak adına uzman bir kira hukuku avukatından yardım almaları faydalı olacaktır. 

Av. Oktay Altunkaya

Önceki İçerikAnkara Boşanma Avukatı Fiyatları 2024
Sonraki İçerikİhtar Gönderilen Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?