Miras Hukuku

Miras Bırakanın Bankadaki Parası Nasıl Alınır? Mirasçılar ölen kişinin mirasına elbirliğiyle maliktir. Elbirliği ile malik olmanın sonucu olarak mirasa konu mallar üzerinde mirasçıların tek başına tasarrufta bulunma yetkisi kural olarak yoktur. Bir diğer deyişle mirasçıların terekeye ilişkin konularda oybirliği ile...
Vefat Eden Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir? Bir kimse vefat ettiğinde devredilebilir malvarlığı (aktif ve pasifi ile birlikte) TMK m.599 uyarınca mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçıların, miras bırakandan kendilerine kalan mirası eksiksiz olarak elde edebilmesi için mirasa konu mal ve hakların...
Ölen Kişinin Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır? Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı vefat eden kişinin mirasçılarını ve mirasçıların miras paylarını gösteren belgedir. Mirasçılar mirasçılık belgesi ile vefat eden kişinin mirasçısı olduklarını ve miras paylarını ispat etmekte, murisin terekesindeki mallar üzerinde tasarrufta...
Mirasçılık Belgesi Nasıl İptal Edilir? Ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu gösteren resmi belgeye mirasçılık belgesi denir. Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Noterlikler tarafından düzenlenir. Mirasçılar veya diğer ilgililer mirasçılığın ispat edilmesi, miras payının belirlenmesi, kamu ve özel kurumlardaki iş...
Ankara Miras Avukatı Miras hukuku yazımızda gerçek kişilerin ölüm ya da gaipliği halinde mal varlıklarının kimlere ve nasıl paylaşım yapılacağı ile ilgili düzenlemeleri kapsayan özel hukuk dalına Miras Hukuku denildiğinden bahsetmiştik. Miras hukuku ile ilgili davalarda hukuki sorun ve anlaşmazlıkları...
Bir kişinin öldükten sonra mal varlığının kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Bu yazımızda kişinin ölümünden sonra malları üzerindeki tasarrufları yasal ve atanmış kalıççılarına nasıl geçeceği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ankara avukat Oktay Altunkaya miras...
Miras, kişinin ölümü ile söz konusu olan bir kavramdır. Kişi hayattayken mirasının varlığından bahsetmek teorik olarak mümkün değildir. Ancak miras bırakan; ölümünün ardından mirasçılar arasında uyuşmazlık olmaması, vefatından sonraki dönemi belirleyebilmek, isteği doğrultusunda mirasının paylaşılmasını sağlamak vs. nedenlerle sağlığında...
Ölen Kişinin Mirası Ne Zaman Paylaşılır? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 575. maddesinde mirasın ölümle açılacağı belirtilmiştir. Buna göre kişinin ölümü ile birlikte miras, bir başka deyişle tereke kavramından bahsedilecektir. Miras; ölüm tarihi itibariyle vefat edenin devredilebilen malvarlığının (aktif ve...
Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür? Bir kişi vefat ettiğinde devredilebilen malvarlığı kanun hükmü gereğince kendiliğinden mirasçılarına geçecektir. Vefat edenin malvarlığına kural olarak taşınır ve taşınmaz mallar, alacak, borç vs. ekonomik değeri olan her şey dahildir.  Vefat eden kimsenin mirasının kime kalacağı...
Vefat Eden Kişinin Eşi Mirastan Ne Kadar Pay Alır? Sağ kalan eş, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 499. maddesi gereğince yasal mirasçılardandır. Eşlerden birinin vefatı halinde; mirasçılığa engel bir durumu olmamak kaydıyla (mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma, mirastan feragat vs.), sağ...