Ceza Hukuku

Öncelikle belirtmeliyiz ki ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmamaktadır. Kısacası ceza avukatı diye bir tanım resmiyette yoktur. Ancak halk arasında ceza hukukunu ilgilendiren davalarda uzmanlaşmış avukatlara genelde ceza avukatı denmektedir. Bu sebeple bizler de yazımız içerisinde ceza avukatı...
Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir Mi? Ceza muhakemesinde en önemli ve uygulamada en çok yararlanılan delillerden birisi de tanık beyanlarıdır. Tanık; suç konusu olaya ilişkin beş duyu organından en az birisi aracılığıyla bilgi sahibi olan kimsedir. Örneğin; bir cinayet...
Ceza Davasında İlk Duruşmada Ne Olur? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 191. maddesinde ceza davalarının ilk duruşmasında neler yapılacağı, nasıl bir usule göre duruşmanın başlatılacağı belirlenmiştir. Buna göre: Ceza davasının ilk duruşmasında mahkemece öncelikle; sanık ve müdafiinin duruşmaya gelip gelmediği,...
Adli Kontrol İmza Yükümlülüğü İhlali Olursa Ne Olur? Adlî kontrol hükümlerini isteyerek, haklı mazereti olmaksızın, yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilecektir. Adli Kontrol İmza Yükümlülüğü Ne Zaman...
Adli Kontrol Tedbiri Nedir? (CMK m.109 vd.)Adli kontrol, ceza muhakemesinin etkin ve gereği gibi yapılabilmesi için genel olarak tutuklamaya alternatif olarak öngörülmüş bir koruma tedbiridir. Koruma tedbirleri suçun işlenmesinin ardından gündeme gelir ve adli makamlarca, daha etkin bir muhakeme...
Hangi Durumlarda İftira Davası Açılır? Uygulamada birçok davada veya kişiler arasında uyuşmazlıkların yaşandığı somut durumlarda iftira suçu gündeme gelebilmektedir. İftira suçundan dolayı açılmış davalarda suçun işlendiğinden ve cezalandırılabilirliğinden çoğu defa bahsedilememektedir. Bu yazımda bireylerce şikayet veya ihbarda bulunurken göz önünde...
İftira Suçuna İlişkin Genel Olarak5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 267. maddesinde iftira suçu düzenlenmiştir. İftira suçu ile korunan hukuki değer öncelikle bireylerin kişilik haklarının korunması ve yargı mercilerinin yanıltılarak suçu/kabahati bulunmayan kişiler hakkında adli/idari işlem yapılmasını engellemektir. İftira suçu...
Basit Mala Zarar Verme Suçu Nedir? Basit mala zarar verme suçu TCK m.151 uyarınca; başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getirme veya kirletme davranışı olarak tanımlanmıştır. Söz konusu eylemi gerçekleştiren...
Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık Suçu Nedir? Dolandırıcılık suçu TCK m. 157 ve devamında düzenlenmiştir. Dolandırıcılık TCK m.157’de; hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlama davranışı olarak tanımlanmıştır. Dolandırıcılık eyleminin cezalandırılması ile...
Yargıtay CGK., E. 2018/51 K. 2021/68 T. 2.3.2021  T.C. Yargıtay Başkanlığı - Ceza Genel Kurulu  Esas No.: 2018/51  Karar No.: 2021/68  Karar tarihi: 02.03.2021  Yargıtay Dairesi : 15. Ceza Dairesi  Mahkemesi :Ağır Ceza  Sanık ... hakkında basit dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, İzmir...