Ana Sayfa Makalelerimiz Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Apartman ve sitelerde toplantı tarihleri, ortak giderler, alınan kararlar vs. konularla ilgili kat maliklerine nasıl bildirimde bulunulması gerektiği sıklıkla sorulmaktadır. Örneğin apartmanda yapılacak olan toplantıya kat malikleri nasıl davet edilecektir? Ya da kat malikleri kurulunda alınan kararlar toplantıya katılmayan...
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3. maddesine göre kat mülkiyeti, arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet çeşididir.  En basit örneğiyle apartman daireleri üzerindeki mülkiyet türü genel olarak kat mülkiyetidir.  Kat mülkiyeti, kanunda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla,...
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri tarafından yapılabilecek toplantılar olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  Olağan kat malikleri kurulu toplantısı yılda en az bir defa yönetim planında belirtilen tarihte, yönetim planında olağan kat malikleri...
Uygulamada görüldüğü üzere konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmeleri genellikle 1 yıl süreli olarak yapılmaktadır. Yapılan sözleşmede kararlaştırılan sürenin sona ermesi ile birlikte kira ilişkisinin de sona erip ermeyeceği sıklıkla sorulan sorulardan birisidir.  Burada öncelikle kira...
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 18/B maddesi ile 01.09.2023 tarihi itibariyle kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir.  Dolayısıyla halihazırda kiracı ile kiraya veren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda doğrudan dava açılması mümkün değildir. İlgili sayfa:...
Kat mülkiyetine geçiş sağlamış taşınmazlarda en önemli yönetim organı kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulu kat maliklerinin tamamından oluşur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 27. ve devamı maddelerinde taşınmazın yönetimi ve karar alma hususlarında kat malikleri kurulunun yetkili olduğu...
Kat Mülkiyeti Hukuku Nedir? Kat mülkiyeti hukuku; kat mülkiyetinin tanımı, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin nasıl kurulacağı, kat mülkiyetinde bağımsız bölüm maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, yönetici ve yönetim kurulunun hakları ve yükümlülükleri, denetçinin hakları ve yükümlülükleri, kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların...
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uygulamada inşaat yapımında yaygın olarak kullanılan bir sözleşme türüdür.  Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri ile yüklenici arasında düzenleme şeklinde Noterde yapılmaktadır.  Taraflar yapacakları sözleşme kapsamında inşaatın yapımına ne zaman başlanacağı, inşaatın ne zaman tamamlanarak...
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi tarafın inşaat yapılacak taşınmazın bir kısmını yükleniciye devretmesi karşılığında yüklenicinin arsa sahibine ait taşınmazda bağımsız bölümler yapmayı üstlendiği iki tipli karma bir sözleşme türüdür.  Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin klasik eser sözleşmesinden farkı...
Kira tespit davası konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmelerde kira bedelinin belirlenmesi amacıyla kiracı veya kiraya veren tarafından açılan bir dava türüdür.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. ve devamı maddelerinde kira tespit davasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre kira...