Pitbull Saldırısı Halinde Sahibi Ne Ceza Alır?

Pitbull Beslemek, Gezdirmek Yasak Mıdır?

“5199 sayılı kanunun 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.

Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.”

Yine 5199 sayılı kanunun 30. maddesine göre; “Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat artırılarak verilir.” denmektedir. 

Pitbull Saldırısı Halinde Sahibinin Ne Ceza Alacağı Konusunda Yargıtay Kararları

“Olay tarihinde sanığın iki adet tasmasız pitbull cinsi köpek ile mağdur …’ın öğrenim gördüğü Kız Meslek Lisesi’nin önünde beklediği, mağdur ve diğer öğrencilerin okuldan çıktıkları sırada, köpekleri mağdur ve okuldan çıkan diğer şahıslara doğru yönlendirmesi neticesinde köpeklerin mağdur …’ı ısırarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen olayda,

1)Tanıklar …, ve …’ın birbiri ile uyumlu beyanlarında, sanığın elinde bulunan bira kutusunu, yanında bulunan pitbull cinsi köpeklerin saldırısından hemen önce mağdur ve diğer öğrencilere doğru attığını ve köpeklerin sanığın bu eyleminden sonra mağdur ve diğer öğrencilere yöneldiğini belirttikleri,01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/l maddesi uyarınca tehlike arz ettiği hüküm altına alınan pitbull cinsi köpekleri kontrol altında tutmak amacıyla sanık tarafından tasma ya da ağızlık takmak suretiyle herhangi bir tedbir uygulanmadığı, sanığın yanında bulunan pitbull cinsi köpekleri elindeki bira kutusunu mağdur ve tanıklara doğru savurmak suretiyle yönlendirmesini takiben mağdur …’ın köpek ısırması nedeniyle yaralanması şeklinde ortaya çıkan neticeyi öngördüğü anlaşılmakla, sanığın suça konu eyleminde bilinçli taksirin koşullarının oluştuğu gözetilmeden TCK’nın 22/3. maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini,

2)Sanık tarafından iki pitbull cinsi köpeğin serbest bırakılmasının, mağdur …’ın yaralanması dışında dosya kapsamında beyanları alınan tanıklar …, ve … bakımından tehlike yarattığı, bu şekilde sanığın taksirle yaralama suçu dışında TCK’nın 177. maddesinde anlatımını bulan hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu nedeniyle ayrıca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, TCK’nın 44. maddesinde belirtilen fikri içtima hükümleri uyarınca hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçundan yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir.” (Yargıtay 12. CD., E. 2016/1109 K. 2017/4227 T. 23.5.2017)

“5199 sayılı Kanun’un 14/1-l maddesinde “Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır: …. Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.” şeklindeki düzenleme aynen tekrar edilmek suretiyle idari yaptırım kararı verildiği ancak ilgili Kanun maddesinde belirtilen fiillerden hangisinin işlendiğinin açıkça belirtilmediği, keza idari yaptırıma dayanak 13/06/2019 tarihli tutanakta da yalnızca köpeklerin kabahatliden teslim alındığının belirtildiği cihetle, 5326 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin açık bir şekilde yazılmadığı göz önüne alınarak idari yaptırım kararına karşı yapılan başvurunun kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, bir hukuka aykırılık görülmemiştir.” (Yargıtay 19. CD., E. 2020/3184 K. 2021/938 T. 3.2.2021)

Pitbull’un Silah Olarak Değerlendirildiği Yönünde Yargıtay Kararı

“Tüm bu açıklamalar çerçevesinde yapılan incelemede; katılan sanık … ile katılan sanık …’ün olay tarihinde aynı sokakta ikamet ettikleri, katılan sanık …’nun sahibi olduğu siyah pitbull cinsi melez köpeğini gece saat 00:30 sıralarında sokakta gezdirdiği sırada, komşusu … ile karşılaştığı, …’ün iki küçük köpeğine ve tanık olarak dinlenen, aynı sokakta ikamet eden … …’un köpeğine pitbull cinsi köpeğin daha önceden saldırması nedeni ile …’yu “köpeğine sahip çıkması ve başıboş bırakmaması” hususunda uyardığı, bunun üzerine başlayan tartışma sırasında …’nun, …’e hakaret ettiği ve yanında bulunan köpeğine …’e saldırması hususunda “tut” komutu vererek işaret ettiği ve bu hususun tanık olarak kollukta ifadesi alınan …’ün eşi … tarafından da teyit edildiği, komutu alan köpeğin …’ün elini ısırarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına neden olduğu, … ile aynı binada ikamet eden komşusu katılan sanık …’ın da gürültüler üzerine dışarıya çıktığı ve kavgaya karıştığı, tanık ifadelerine göre …’ü kovaladıkları, evine giren …’ün elinde bulunan tüfek ile dışarıya çıktığı ve …’nun evine doğru bir el ateş ettiği, …’nun evinin camının kırıldığı ve balkonda bulunan köpeğinin tüfekten çıkan saçma taneleri ile kuyruğunun koparak yaralandığı olayda; katılan sanık …’ya yüklenen eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu, TCK’nın 6/1-f-4 maddesi uyarınca silahtan sayılan köpeğini katılan …’ün üzerine salarak gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanık hakkında hüküm kurulurken TCK 86/1, 86/2, 86/3-e maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine, suç niteliğinde yanılgıya düşülüp, fiilin “taksirle yaralama” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması, BOZMAYI gerektirmiştir.” (Yargıtay 12. CD., E. 2020/875 K. 2021/474 T. 21.1.2021)

Pitbull Saldırısı ve Beraat Kararı

“1998 doğumlu katılanın, saat 22.30 civarında sanayi içerisinden geçerken karşılaştığı … ile konuştuğu sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına maruz kaldığını ve köpeğin tasmasında sanığa ait işyerinin adına yazdığını beyan ettiği, sanığın boxer cinsi bir köpeği olduğunun tespit edildiği ancak, tanık olarak dinlenen …’in de böyle bir olaya şahit olmadığını söylediği gözetildiğinde, mahkemenin delilleri değerlendirerek sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit bulunmadığından bahisle beraatine ilişkin hususta isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” (Yargıtay 12. CD., E. 2013/19886 K. 2014/11758 T. 14.5.2014)

Hayvanı Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakma Suçu

“Oluş ve dosya kapsamına göre; sanığın tehlikeli hayvan sınıfında olan pitbull cinsi köpeğini insanların yoğun olarak bulunduğu yerde serbest bırakmak suretiyle başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından somut tehlike oluşturduğu gözetildiğinde tebliğnamedeki (1) nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” (Yargıtay 8. CD., E. 2013/15144 K. 2014/3019 T. 12.2.2014)

Önceki İçerikDarp Raporu Nasıl Alınır? Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Sonraki İçerikKavga Etmenin Cezası Nedir?