Gayrimenkul Hukuku

Kira tespit davası konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmelerde kira bedelinin belirlenmesi amacıyla kiracı veya kiraya veren tarafından açılan bir dava türüdür.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. ve devamı maddelerinde kira tespit davasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre kira...
Kira sözleşmelerinde kira bedelinin kararlaştırıldığı şekilde ve süresi içerisinde ödenmesi kiracının en önemli yükümlülüğüdür. Ancak bazı hallerde kiracı taraf çeşitli nedenlerle sözleşmede belirlenen kira bedelini ödememekte veya eksik ödemektedir. Bu halde kiracı taraf kiralanan taşınmazı kullanmayı devam etmesine karşılık kira...
Kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarında uygulamada sıklıkla kiraya veren tarafın öncelikle noter aracılığıyla kiracıya ihtar gönderdiği görülmektedir. Kiracı da kendisine gönderilen ihtara karşılık genellikle aynı usulle ihtar çekerek cevap vermektedir.  Taraflar arasındaki bu ihtarlaşma süreci sonunda bazı hallerde taraflar arasındaki uyuşmazlık...
Ülkemizde son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, kira fiyatlarının olağan dışı şekilde artış göstermesi, paranın alım gücünün düşmesi ve konut kira artış oranlarının yüzde yirmi beş ile sınırlandırılması nedenleriyle halihazırda devam eden birçok kira sözleşmesinde kira bedelleri emsallerine göre oldukça...
Kiralananın tahliyesi davasında ilgili mahkeme tarafından davanın kabulü ile kiracının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesinin ardından kiraya verenin ne yapması gerektiği ve sürecin nasıl devam edeceği konusu sıklıkla sorulmaktadır. Bu yazımızda kiralananın tahliyesine karar verildikten sonraki süreç ile ilgili bilgilendirmede...
Dava masrafları dava açılış aşamasında ve dava sürecinde davacı tarafından ödenir. Dava masraflarının nelerden oluştuğu Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.323 dahilinde düzenlenmiştir. Buna göre başvurma harcı, karar ve ilam harcı, keşif harcı, bilirkişi giderleri, tanıklık ücreti, vekalet ücreti, tebligat masrafları...
Kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda avukatlık ücreti somut davanın özelliklerine göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin dava süreci için avukat tarafından ne kadar zaman ayrılacağı, davanın ne kadar sürede sonuçlanacağı, davada ilgili tarafın hukuken haklılık durumu, davada çekişmeli konuların fazla olup olmaması...
Kiraya veren kiralananın tahliyesi davası açarak ilgili mahkemeden kiracı ile akdettiği kira sözleşmesinin sonlandırılmasını ve taşınmazın kendisine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde teslim edilmesini talep etmektedir. Dava kapsamında yapılan yargılama sonucunda da mahkemece kiraya veren tarafın kiralananın tahliyesine ilişkin talebi ile...
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 326. maddesi gereğince bir davada yapılan yargılama giderlerinin mahkemece davayı kaybeden tarafından ödenmesine karar verilecektir. Yargılama giderleri ise 6100 sayılı Kanunun 323. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre başvurma, karar ve ilam harçları, tebligat masrafları, evrak...
Kiralanan taşınmazın tahliyesi davaları, kiraya veren ile kiracı arasında akdedilen kira sözleşmesini kanunda belirtilen sebeplerle sonlandırmak amacıyla kiraya veren tarafından açılan davalardır. Kira tespit davası ise konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmelerinde beş yıllık kira...