Makalelerimiz

Ülkemizde son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, kira fiyatlarının olağan dışı şekilde artış göstermesi, paranın alım gücünün düşmesi ve konut kira artış oranlarının yüzde yirmi beş ile sınırlandırılması nedenleriyle halihazırda devam eden birçok kira sözleşmesinde kira bedelleri emsallerine göre oldukça...
Kiralananın tahliyesi davasında ilgili mahkeme tarafından davanın kabulü ile kiracının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesinin ardından kiraya verenin ne yapması gerektiği ve sürecin nasıl devam edeceği konusu sıklıkla sorulmaktadır. Bu yazımızda kiralananın tahliyesine karar verildikten sonraki süreç ile ilgili bilgilendirmede...
Dava masrafları dava açılış aşamasında ve dava sürecinde davacı tarafından ödenir. Dava masraflarının nelerden oluştuğu Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.323 dahilinde düzenlenmiştir. Buna göre başvurma harcı, karar ve ilam harcı, keşif harcı, bilirkişi giderleri, tanıklık ücreti, vekalet ücreti, tebligat masrafları...
Kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda avukatlık ücreti somut davanın özelliklerine göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin dava süreci için avukat tarafından ne kadar zaman ayrılacağı, davanın ne kadar sürede sonuçlanacağı, davada ilgili tarafın hukuken haklılık durumu, davada çekişmeli konuların fazla olup olmaması...
Kiraya veren kiralananın tahliyesi davası açarak ilgili mahkemeden kiracı ile akdettiği kira sözleşmesinin sonlandırılmasını ve taşınmazın kendisine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde teslim edilmesini talep etmektedir. Dava kapsamında yapılan yargılama sonucunda da mahkemece kiraya veren tarafın kiralananın tahliyesine ilişkin talebi ile...
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 326. maddesi gereğince bir davada yapılan yargılama giderlerinin mahkemece davayı kaybeden tarafından ödenmesine karar verilecektir. Yargılama giderleri ise 6100 sayılı Kanunun 323. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre başvurma, karar ve ilam harçları, tebligat masrafları, evrak...
Kiralanan taşınmazın tahliyesi davaları, kiraya veren ile kiracı arasında akdedilen kira sözleşmesini kanunda belirtilen sebeplerle sonlandırmak amacıyla kiraya veren tarafından açılan davalardır. Kira tespit davası ise konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlar hakkında yapılan kira sözleşmelerinde beş yıllık kira...
Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar kapsamında taraflarca en çok açılan dava kiralananın tahliyesi davalarıdır. Kiralananın tahliyesi davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 316. ve devamı maddeleri uyarınca basit yargılama usulüne tabidir. Buna göre; davacı ve davalının dava ve cevap dilekçesi...
Kira sözleşmelerinde kiracının en önemli borcu kira bedelinin usulüne uygun şekilde ve eksiksiz olarak kiraya verene ödenmesi ile ilgilidir. Bu husus 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 313. maddesi dahilinde açıkça belirtilmiştir. Kiracının kira parası ödeme yükümlülüğü kira sözleşmesi sona...
Apartman ve sitelerde yöneticinin Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan birtakım görev ve sorumlulukları vardır. Örneğin KMK m.35 kapsamında kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma görevinin yöneticiye ait olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında yönetici veya yönetim kurulunun yerine getirdikleri işlere karşılık birtakım hakları...